Lexis Rex主页


Lexis Rex - 葡萄牙语

葡萄牙语词汇: 天气中文 葡萄牙语 发音
 
qì hòu o tempo
qíng tiān bom
yīn tiān enublado
yǔ tiān chuvoso
bào fēng yǔ tiān temporal
qì wēn a temperatura
lěng frio
quente
yún a nuvem
a chuva
bào fēng yǔ a tempestade
shǎn diàn o relâmpago
dǎ léi o trovão
bīng báo o granizo
xuě a neve
shuāng a geada
fēng o vento
lóng juàn fēng o tornado
jù fēng o ciclone
o nevoeiro
hóng shuǐ a cheia
cǎi hóng o arco-íris

查看
学习这些单词猜字游戏找词游戏
葡萄牙语