Lexis Rex主页


Lexis Rex - 英语

英语词汇: 颜色中文 英语 发音
 
yán sè color
hóng sè red
lǜ sè green
huáng sè yellow
lán sè blue
hēi sè black
bái sè white
zǐ sè purple
zōng sè brown
fěn hóng sè pink
huī sè gray
chéng sè orange
shēn lán sè navy blue
lì sè maroon
shuǐ yā sè teal
yín sè silver
jīn sè gold
lǜ huáng sè lime
yàn hóng sè crimson
qīng sè cyan
diàn qīng indigo
xiàng yá sè ivory
xūn yī cǎo sè lavender
huáng hé sè khaki
pǐn hóng magenta
dàn lán sè light blue
àn hóng sè dark red
qiǎn lǜ sè pale green

查看
学习这些单词猜字游戏找词游戏
英语