Lexis Rex主页


Lexis Rex - 英语

英语词汇: 后院仓库中文 英语 发音
 
hòu yuàn cāng kù garden shed
chǎn shovel
pá zi rake
shuǐ hú watering can
ruǎn guǎn hose
pēn shuǐ qì sprinkler
gē cǎo jī lawnmower
qì yóu tǒng petrol can
dú lún chē wheelbarrow
yóu qī paint
qī shuā paintbrush
shéng zi rope
sǎo zhǒu broom
shuǐ tǒng bucket
fǔ zi axe
tī zi ladder
tiě qiāo crowbar
shǒu jù handsaw
diàn jù chainsaw
mó biān jī edger
féi liào fertilizer
shǒu chǎn hand spade

查看
学习这些单词猜字游戏找词游戏
英语