Lexis Rex主页


Lexis Rex - 法语

法语词汇: 颜色中文 法语 发音
 
yán sè couleur
hóng sè rouge
lǜ sè vert
huáng sè jaune
lán sè bleu
hēi sè noir
bái sè blanc
zǐ sè violet
zōng sè brun
fěn hóng sè rose
huī sè gris
chéng sè orange
shēn lán sè bleu marine
lì sè bordeaux
shuǐ yā sè bleu sarcelle
yín sè argent
jīn sè doré (or)
lǜ huáng sè vert citron
yàn hóng sè cramoisi
qīng sè cyan
diàn qīng indigo
xiàng yá sè ivoire
xūn yī cǎo sè lavande
huáng hé sè kaki
pǐn hóng magenta
dàn lán sè bleu clair
àn hóng sè rouge foncé
qiǎn lǜ sè vert pâle

查看
学习这些单词猜字游戏找词游戏
法语