Lexis Rex主页


Lexis Rex - 日语

日语数字1-10

在左边的区域中输入一个数字或在两边的区域中输入一个数字区间后,它们对应的日语单词会显示出来。

数字 日本汉字 罗马字 发音
 
1 ichi
2 ni
3 san
4 yon
5 go
6 roku
7 nana
8 hachi
9 kyu
10 ju


查看
记忆卡猜字游戏找词游戏

    


其他范围

1 - 10
1 - 20
1 - 100
200 - 300
4000 - 4100
日语