Lexis Rex主页


Lexis Rex - 日语

日语数字0-100

在左边的区域中输入一个数字或在两边的区域中输入一个数字区间后,它们对应的日语单词会显示出来。

数字 日本汉字 罗马字 发音
 
0 rei
1 ichi
2 ni
3 san
4 yon
5 go
6 roku
7 nana
8 hachi
9 kyu
10
11 十一 jū ichi
12 十二 jū ni
13 十三 jū san
14 十四 jū yon
15 十五 jū go
16 十六 jū roku
17 十七 jū nana
18 十八 jū hachi
19 十九 jū kyu
20 二十 ni-jū
21 二十一 ni-jū ichi
22 二十二 ni-jū ni
23 二十三 ni-jū san
24 二十四 ni-jū yon
25 二十五 ni-jū go
26 二十六 ni-jū roku
27 二十七 ni-jū nana
28 二十八 ni-jū hachi
29 二十九 ni-jū kyu
30 三十 san-jū
31 三十一 san-jū ichi
32 三十二 san-jū ni
33 三十三 san-jū san
34 三十四 san-jū yon
35 三十五 san-jū go
36 三十六 san-jū roku
37 三十七 san-jū nana
38 三十八 san-jū hachi
39 三十九 san-jū kyu
40 四十 yon-jū
41 四十一 yon-jū ichi
42 四十二 yon-jū ni
43 四十三 yon-jū san
44 四十四 yon-jū yon
45 四十五 yon-jū go
46 四十六 yon-jū roku
47 四十七 yon-jū nana
48 四十八 yon-jū hachi
49 四十九 yon-jū kyu
50 五十 go-jū
51 五十一 go-jū ichi
52 五十二 go-jū ni
53 五十三 go-jū san
54 五十四 go-jū yon
55 五十五 go-jū go
56 五十六 go-jū roku
57 五十七 go-jū nana
58 五十八 go-jū hachi
59 五十九 go-jū kyu
60 六十 roku-jū
61 六十一 roku-jū ichi
62 六十二 roku-jū ni
63 六十三 roku-jū san
64 六十四 roku-jū yon
65 六十五 roku-jū go
66 六十六 roku-jū roku
67 六十七 roku-jū nana
68 六十八 roku-jū hachi
69 六十九 roku-jū kyu
70 七十 nana-jū
71 七十一 nana-jū ichi
72 七十二 nana-jū ni
73 七十三 nana-jū san
74 七十四 nana-jū yon
75 七十五 nana-jū go
76 七十六 nana-jū roku
77 七十七 nana-jū nana
78 七十八 nana-jū hachi
79 七十九 nana-jū kyu
80 八十 hachi-jū
81 八十一 hachi-jū ichi
82 八十二 hachi-jū ni
83 八十三 hachi-jū san
84 八十四 hachi-jū yon
85 八十五 hachi-jū go
86 八十六 hachi-jū roku
87 八十七 hachi-jū nana
88 八十八 hachi-jū hachi
89 八十九 hachi-jū kyu
90 九十 kyu-jū
91 九十一 kyu-jū ichi
92 九十二 kyu-jū ni
93 九十三 kyu-jū san
94 九十四 kyu-jū yon
95 九十五 kyu-jū go
96 九十六 kyu-jū roku
97 九十七 kyu-jū nana
98 九十八 kyu-jū hachi
99 九十九 kyu-jū kyu
100 hyaku


查看
记忆卡猜字游戏找词游戏

    


其他范围

1 - 10
1 - 20
1 - 100
200 - 300
4000 - 4100
日语